Stadgar

 

Stadgar för Limhamns Museiförening (efter antagen ändring vid årsmötet 2010-04-28).

§ 1 Föreningens uppgifter

Limhamns Museiförening bildad den 13 november 1956 har till uppgift:

• att förvalta och dokumentera samlingar och arkiv rörande Limhamnsbygdens historia och
kultur
• att genom information, utställningar och föredrag sprida kunskap om levnadsvillkor och
andra förhållanden som präglat och präglar bygden från äldre tider till dagens samhälle
• att informera om kultur i allmänhet.

§ 2 Medlemskap, avgifter

Föreningens medlemmar är dels årliga, dels ständiga. Föreningen kan dessutom utse
hedersmedlem.

Medlemmar erlägger den vid föregående årsmöte beslutade årsavgiften. Ständiga medlemmar erlägger den av styrelsen fastställda engångsavgiften. Hedersmedlem är befriade från årsavgift.

Medlemmar äger fritt tillträde till föreningens permanenta och tillfälliga utställningar samt av föreningen anordnade föredrag.

§ 3 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska på styrelsens kallelse äga rum varje år under april eller maj månad.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda minst 2 veckor före mötet. Om så erfordras kan styrelsen sammankalla till extra årsmöte. Så kan även ske på skriftlig begäran från minst en tiondedel av föreningens medlemmar.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för årsmötet
b) val av justeringsmän för årsmötet
c) frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
d) styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året
e) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning
f) val av ordförande/styrgrupp i föreningen fram till och med nästa årsmöte
g) fastställande av antalet ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
h) val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
i) val av två revisorer och en revisorssuppleant för arbetsåret fram till och med nästa årsmöte
j) val av valberedning för 1 år
k) fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår
l) av styrelsen framlagda förslag, eller till styrelsen 1 vecka före årsmötet inkomna skriftliga yrkanden

Röstberättigade vid föreningens möten är såväl föreningens medlemmar som dess hedersledamöter. Vid ordinarie eller extra möte äger varje närvarande röstberättigad medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§ 4 Styrelse

Förvaltningen av föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse på minst 9 och högst 17 ledamöter.

Styrelsen ska ha följande sammansättning:

• Ordförande och vice ordförande eller styrgrupp (ordförande/styrgrupp väljs av årsmötet)
• Sekreterare
• Kassör
• Övriga ledamöter

Skulle någon styrelseledamot avgå under sin mandatperiod, görs kompletteringsval vid nästa årsmöte.

Styrelsen kan adjungera en eller flera ledamöter att närvara vid styrelsemötena.

Vid röstning inom styrelsen äger samtliga närvarande ordinarie styrelseledamöter en röst. För beslut erfordras att minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har vid mötet fungerande ordförande utslagsrösten.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott vilket ska handha den direkta förvaltningen av föreningens angelägenheter. Vid arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll.

Styrelsen utser för det löpande arbetet tillfälliga eller ständiga kommittéer eller arbetsgrupper inom olika specialområden.

Vid styrelsens samtliga sammanträden ska föras protokoll.

§ 5 Styrelsens arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen:

• att ha tillsyn över museet, dess samlingar och verksamhet
• att tillse att de museiföremål, som ingår i föreningens samlingar, förvaras och vårdas på
ett betryggande sätt. Föremål som tillhör museets samlingar får inte avyttras
• att tillse att museet är öppet för allmänheten på fastställda tider
• att besluta om inträdesavgift
• att ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter
• att tillse att föreningens medel är placerade på ett betryggande sätt
• att före utgången av varje kalenderår upprätta budget och verksamhetsplan för
nästföljande kalenderår
• att tillse att föreningens handlingar finns tillgängliga
• att avsluta föreningens räkenskaper per kalenderår
• att före utgången av mars månad varje år överlämna föreningens protokoll, verksamhets berättelse och räkenskaper till revisorerna.

§ 6 Revisorernas arbetsuppgifter

Till ordinarie årsmöte ska revisorerna, efter granskning, lämna berättelse om styrelsens förvaltning för det gångna året.

I revisorernas berättelse ska ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas.

§ 7 Stadgeändringar

Ändring av stadgarna kan endast ske på ordinarie årsmöte. Två tredjedels majoritet erfordras.

§ 8 Föreningens upplösning

Upplösande av föreningen kräver beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Två tredjedels majoritet erfordras.

Föreningens egendom ska då – om intet annat föreskrivs i gåvobrev- erbjudas till Malmö Museer eller Stadsarkivet i Malmö

 

2008-08-31